کانون افتا

کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار افتا

اعضای دوره اول هیئت مدیره کانون هماهنگی افتا عبارتند از:

ابوالفصل روحانی

ابوالفصل روحانی

رئیس کانون
علیرضا صالحی

علیرضا صالحی

قائم‌مقام
محمداحسان حمیدیا

محمداحسان حمیدیا

خزانه‌دار
محمود سلماسی زاده

محمود سلماسی زاده

عضو هیئت مدیره
شاهین نوروزی

شاهین نوروزی

عضو هیئت مدیره
حسین قرایی

حسین قرایی

عضو هیئت مدیره
حبیب رستمی

حبیب رستمی

عضو علی‌البدل هیئت مدیره
علی محمدی

علی محمدی

عضو علی‌البدل هیئت مدیره
محسن رمضان یارندی

محسن رمضان یارندی

بازرس علی‌البدل