اعضای دوره اول هیئت مدیره کانون هماهنگی افتا عبارتند از:

حمید علی حسینی

حمید علی حسینی

بازرس اصلی

ابوالفصل روحانی

ابوالفصل روحانی

علیرضا صالحی

علیرضا صالحی

غلامرضا عباییان

غلامرضا عباییان

محمداحسان حمیدیا

محمداحسان حمیدیا

محمود سلماسی زاده

محمود سلماسی زاده

شاهین نوروزی

شاهین نوروزی

حسین قرایی

حسین قرایی

مسعود رجایی

مسعود رجایی

بازرس

حبیب رستمی

حبیب رستمی

علی محمدی

علی محمدی