كانون هماهنگي دانش، صنعت و بازار امنيت فضاي توليد و تبادل اطلاعات (افتا) به استناد نقشه جامع علمي كشور و براي تقويت ارتباط بين بازار مصرف، صنعت و دانشگاه تشكيل شد. به گزارش كانون هماهنگي دانش، صنعت و بازار امنيت فضاي توليد و تبادل اطلاعات، ابوالفضل روحاني رئيس كانون هماهنگي دانش، صنعت و بازار افتا، هدف از تشكيل اين كانون را تسهيلگري در حوزه امنيت فضاي توليد و تبادل اطلاعات و از بين بردن شكاف ميان دانشگاه، صنعت و بازار عنوان كرد. وي درخصوص اثرگذاري اين كانون در حوزه امنيت فضاي توليد و تبادل اطلاعات گفت: با توجه به اينكه ضرورت مقوله امنيت فضاي توليد و تبادل اطلاعات در حداقل يك دهه گذشته در كشور بيش ازپيش ديده شده، در اين زمينه فعاليت هاي بيشتري هم در حال انجام است، پس بيراه نيست كه به دنبال ظرفيت هاي جديدي براي نهادسازي باشيم. معاون مركز ملي فضاي مجازي خاطرنشان كرد: شايد نزديك به بيش از بيست سال پيش، انجمن رمز تأسيس شد كه بيشتر به مباحث علمي و دانشگاهي و پژوهشي اين حوزه مي پردازد و به نظر مي رسد كه عملكرد خيلي خوبي هم دارد. بعد از آن، انجمن توليدكنندگان افتا و انجمن فراسان (انجمن فرهنگ سازان و توليدكنندگان محتواي سايبري) با رويكرد صنفي تشكيل شدند. ولي به نظر مي آيد يك حلقه مفقوده در اينجا وجود داشت؛ عنصري كه بتواند بازار، صنعت و دانشگاه را به هم پيوند دهد. وي با اظهار اميدواري از اينكه اين كانون بتواند نقش اين حلقه مفقوده را ايفا كند، گفت: ضمن اينكه همه آن نهادها و انجمن هاي پيشين هم بتوانند از مزيت هاي يكديگر استفاده كنند و بر ارزش همديگر بيافزايند. روحاني اضافه كرد: قرار نيست كانون جاي هيچ يك از آن ها را بگيرد يا خلأ آن ها را پر كند. كانون قرار است به عنوان يك مجموعه بالادستي از نهادهايي كه از قبل به وجود آمده اند به عنوان بازوهاي اجرايي استفاده كند و كارها را تسريع كرده و نقش تسهيلگري داشته باشد. وي ادامه داد: ستاد راهبري نقشه جامع علمي كشور كه ذيل شوراي عالي انقلاب فرهنگي فعاليت مي كند، آئين نامه تشكيل كانون ها را نوشته است. در تعريف كاركرد آن ها آمده است كه هر كانون، نهادي است تصميم ساز و تشكلي غيردولتي، غيرانتفاعي و غيرسياسي كه به منظور افزايش همگرايي، همكاري، هماهنگي، تصميم سازي و ارتقاي وحدت رويه پيرامون فعاليت هاي بازار، صنعت، دانشگاه ها و مؤسسات و مراكز پژوهشي و فناوري تشكيل مي شود. رئيس كانون هماهنگي دانش، صنعت و بازار افتا، با اشاره به اينكه كانون ها با مجوز معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري تشكيل مي شوند و يكي از اعضاي هيئت مديره هر كانون، از جانب معاونت منصوب مي شود، گفت: با توجه به انتظاراتي كه در اساسنامه از كانون مي رود، مهم ترين اهداف آن را مي توان مربوط به افزايش همگرايي، هماهنگي و هم افزايي بين عناصر تأثيرگذار و يا حوزه هاي فاقد متولي در شكل دهي و توسعه نظام ملي نوآوري، شناسايي چالش ها، تدوين راهكارها و ارائه پيشنهاد براي رفع موانع توسعه صنعت افتا، كمك به ايجاد مزيت رقابتي مبتني بر فناوري و تقويت و توسعه تعاملات بين المللي دانست. به گفته وي، اين اهداف كلان مي تواند راهگشاي حل بسياري از مشكلات صنعت امنيت فضاي توليد و تبادل اطلاعات (افتا) در كشور باشد و حجم كار بسيار بالايي است. ضمن آنكه اين اهداف با مأموريت هاي ساير نهادها يا سازمان هاي افتايي كشور، همپوشاني ندارد. روحاني تاكيد كرد: حوزه افتا نياز به يك تسهيلگر دارد. خلأ چنين نهاد تسهيلگري قبل از تأسيس كانون هم محسوس بود و اين طور نبود كه ما ابتدا مجموعه اي را ايجاد كرده و بعد براي آن مأموريت پيدا كنيم؛ بلكه از يك نياز به فكر تأسيس اين سازمان رسيديم. ضرورتي كه بيش از پنج يا شش سال گذشته در حوزه افتا بسيار احساس شده است. وي گفت: براي اينكه خروجي هاي تحقيقاتي دانشگاه هايمان بتواند به شركت ها و مجموعه ها برود و تبديل به محصولي شود كه نياز بازار امروز را برطرف كند به چنين كانوني نياز بود. براي آنكه بتوانيم شكاف هايي كه در سه ضلع اين مثلث يعني دانشگاه، صنعت و بازار، وجود دارد را پركنيم. رئيس كانون هماهنگي دانش، صنعت و بازار افتا با بيان اينكه در امر تسهيلگري بين صنعت، بازار و دانش، هيچ سازمان يا نهادي نه متولي است و نه تاكنون كاري جدي صورت داده است، ادامه داد: با توجه به اينكه در كشور بحث هاي خصوصي سازي و اصل ۴۴ در حال پررنگ شدن است پس چنين ساختارهايي قطعاً مي توانند چاره ساز باشند. چنانچه در كشورهاي ديگر هم، سازمان هاي غيردولتي هستند كه روابط مجموعه هاي بين دولتي را تسهيل مي كنند. وي گفت: اين كانون از زمان تشكيل و در همين مدت نسبتاً كوتاه، در نقش تسهيلگر نتايج خوبي هم داشته است. براي مثال تقويت روابط بيشتر از گذشته بين سازمان پدافند غيرعامل و مركز راهبردي افتا از نتايج عملكرد آن است.

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.