در راستاي رهنمودهاي مقام معظم رهبري(مدظله العالی)، با هدف تقويت ارتباط صنعت و مراکز علمی، پژوهشی و فناوری، نيل به اقتصاد مقاومتي و به ویژه سياست هاي كلي توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني، مصوب سي‌ام (30) جلسه مورخ 15/12/1391 ستاد راهبري نقشه جامع علمي كشور در ذیل شوراي عالي انقلاب فرهنگي، و در اجراي بند دوم از ماده چهارم آيين‌نامه شماره 1912/92/دش مورخ 30/02/1392 درخصوص «تأسیس و فعالیت کانون‌های هماهنگی دانش، صنعت و بازار»، مصوب آن ستاد، به منظور تحقق اقدامات ملی ذيل راهبردهاي كلان «1» و «3» نقشه جامع علمی کشور، كانون‌ هماهنگي دانش، صنعت و بازار تشكيل مي‌گردد.
کانون دانش، صنعت و بازار، نهادی (مؤسسه ای) تصميم ساز و تشكلي غيردولتي، غيرانتفاعي و غیرسیاسی است که به منظور افزايش همگرايي، همكاري، هماهنگي، تصميم سازي و ارتقاي وحدت رويه پيرامون فعاليت هاي بازار، صنعت، دانشگاه ها و مؤسسات و مراکز پژوهشی و فناوری و ارتقاي نظام نوآوري بخشي در عرصه توسعه و توليد كالا يا خدمات خاص (که زمینه تخصصی فعالیت کانون محسوب می گردد) تشكيل مي شود. کانون دارای شخصیت حقوقی و استقلال اداری و مالی است؛ و عهده-دار انجام فعالیت های تخصصی مندرج در اساسنامه حاضر و با الزام پوشش دهی جامعه هدف متناسب با زمینه تخصصی فعالیت کانون در سراسر کشور است.

اساسنامه کانون‌های هماهنگی دانش، صنعت و بازار