کانون دانش، صنعت و بازار، نهادی تصميم ساز و تشكلي غيردولتي، غيرانتفاعي و غیرسیاسی است که به منظور افزايش همگرايي، همكاري، هماهنگي، تصميم سازي و ارتقاي وحدت رويه پيرامون فعاليت هاي بازار، صنعت، دانشگاه ها و مؤسسات و مراکز پژوهشی و فناوری و ارتقاي نظام نوآوري بخشي در عرصه توسعه و توليد كالا يا خدمات خاص (که زمینه تخصصی فعالیت کانون محسوب می گردد) تشكيل مي شود. کانون دارای شخصیت حقوقی و استقلال اداری و مالی است؛ و عهده-دار انجام فعالیت های تخصصی مندرج در اساسنامه حاضر و با الزام پوشش دهی جامعه هدف متناسب با زمینه تخصصی فعالیت کانون در سراسر کشور است.


نحوه تشکیل کانون
 
کارکردهای کانون

هیئت موسس