فراخوان برگزاری کنفرانس ظرفیت با محوریت اینترنت اشیاء و زیرساخت‌ ها

فرصت شرکت‌های توانمند داخلی در حوزه‌ اینترنت اشیاء جهت تکمیل و ارسال جدول خوداظهاری برای حضور در کنفرانس ظرفیت با محوریت اینترنت اشیاء تا بیستم شهریورماه تمدید شد. به گزارش روابط عمومی کانون دانش، صنعت و بازار افتا، دبیرخانه کنفرانس ظرفیت، در اطلاعیه شماره...