در نشست مجازی هم اندیشی انجمن رمز ایران

زیست‌بوم افتا و نقش آن در توسعه صنعت افتا بررسی شد به گزارش به گزارش روابط عمومی کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار افتا، در نشست زیست‌بوم افتا در کشور و شناخت، ظرفیت‌ها و نقش آن در توسعه صنعت افتا دکتر علیرضا صالحی، نایب‌رئیس...