فراخوان پژوهشكده امنيت برای همکاری با پروژه‌های پژوهشی

به گزارش روابط عمومی کانون دانش، صنعت و بازار افتا، پژوهشكده امنيت پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات، در راستاي تحقق پروژه‌هاي پژوهشي امنيت شبكه ملي اطلاعات از تمامي شركت‌هاي دانش‌بنيان و غير دانش‌بنيان، آپا‌ها، دانشگاه‌ها و ساير محققان و پژوهشگران حوزه امنيت دعوت به...